اعضای انگاره فیزیک

ما بهترین ها را در کنار یکدیگر جمع کرده ایم.
محمدهادی  طباطبایی

محمدهادی طباطبایی

مدیر عامل
.
خدیجه واحدی

خدیجه واحدی

مدیر داخلی
.
محمدرضا آرشیان

محمدرضا آرشیان

مسئول دپارتمان نرم افزار
.
گلناز محمودی

گلناز محمودی

مسئول روابط عمومی
آناهیتا زارعی

آناهیتا زارعی

رئیس دفتر مدیرعامل
رامین خالق نظری

رامین خالق نظری

مسئول امور اجرایی و فنی
.