اعضای انگاره فیزیک

ما بهترین ها را در کنار یکدیگر جمع کرده ایم.
محمدهادی  طباطبایی

محمدهادی طباطبایی

مدیر عامل
.
خدیجه واحدی

خدیجه واحدی

مسئول واحد مالی
.
محمدرضا آرشیان

محمدرضا آرشیان

مسئول دپارتمان نرم افزار
.
رامین خالق نظری

رامین خالق نظری

مسئول واحد اجرایی و فنی
.
مجید صادقیان

مجید صادقیان

مسئول واحد بازرگانی
.
نگین جهانی

نگین جهانی

مسئول واحد فروش